سيدقلعه مصطفی

0311-3367012 اصفهان-میدان جمهوری اسلامی-نبش خیابان امام خمینی-جنب بانک ملت میدان جمهوری اسلامی

شماره ثبت 6009

تاریخ ثبت 1387-01-20

سرمایه ثبتی (ریال) 0