كندی علی

32222257 اراک انتهای خیابان ارشاد ضلع شرقی ساختمان کندی طبقه دوم شرکت پیام هستی کدپستی3814938335

شماره ثبت 6002

تاریخ ثبت 1379-02-09

سرمایه ثبتی (ریال) 0