عليزاده حسین

0511-8410585-6 مشهد-نبش سناباد60-پ836

شماره ثبت 6007

تاریخ ثبت 1385-05-11

سرمایه ثبتی (ریال) 0