غلامعلی ثبات، عضو شورای‌عالی بیمه: مهمترین پیش، نیاز برای تأسیس شرکت بیمه دسترسی به نیروی انسانی ورزیده است اما از ابتدا افزایش تعداد شرکت‌های بیمه متناسب با سرمایه انسانی موجود در این صنعت نبود. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با غلامعلی ثبات، عضو شورایعالی بیمه به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 26718