ابوالفضل برخی، مدیر توسعه شبکه فروش و تجارت الکترونیک: مدیریت دیتا در دنیا حرف اول را می زند و حفظ و نگهداشت دیتا اهمیت فوق العاده ای دارد اما در شرکت های بیمه ای، بیمه نامه ای بابت ریسک های سایبری و حفظ داده وجود ندارد و یک شکاف بین حوزه فناوری و نیازهای بازار وجود دارد.

کد خبر: 23081