سیدمحمد باقرآبادی"، دبیرکل و عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران : بین جامعه‌ حسابداران رسمی ایران و نهادهای ناظر در صنعت بیمه نه تنها تعاملی وجود ندارد بلکه هیچ اتفاقی هم در این زمینه نیفتاده است. البته کم و بیش کارهایی در حد یک یا دو همایش و مقاله در جامعه حسابداران رسمی ایران برگزارشده اما محدود به همین بوده و امور بنیادی در این زمینه صورت نگرفته است و این ایراد به جامعه حسابداران وارد است. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با دبیرکل و عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 35415