سیدکاظم ملکوتی، مشاور مدیرعامل بیمه میهن در امور بازاریابی در گفت و گو با چابک آنلاین: شرکت های بیمه ای آنچنان شاخص هایی ندارند که از یکدیگر متمایز شوند و رتبه بندی آنها مشکل است. باید از معیارهای و الگوهای کشورهای دیگر کمک گرفت تا شرکت های بیمه ای را بتوان رتبه بندی کرد. شرکت های بیمه ای برای رتبه بندی باید مولفه هایی مانند توانگری مالی، خدمات رسانی، فرآیند پرداخت خسارت و صدور بیمه نامه، دانش فنی مدیران و شخصیت سهامداران برسند تا بتوان آنها را رتبه بندی کرد. مشروح گفت و گوی چابک آنلاین با مشاور مدیرعامل بیمه میهن بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 23427