میثم ساریان، مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت در گفت و گو با چابک آنلاین: شرکت های بیمه عموما سود محور نیستند، به همین دلیل قابلیت پیش بینی ندارد. سهام شرکت های بیمه ای برای افراد حقیقی جالب نیست و در نگاه دراز مدت به سهام شرکت های بیمه ای هم می توان دریافت که تعداد کمی از این شرکت ها توانستند بازدهی مورد انتظار سهامدار را برآورده کنند. مشروح گفت و گوی چابک آنلاین با مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 22936