"عبدالرضا عیسوند حیدری"، مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت : مدیریت ریسک و فرآیندهای مرتبط با آن مهمترین ابزارهای مدیریت هستند که متاسفانه در سال های اخیر در بازارهای مالی داخلی به آن توجهی نشده و فعالیت های زیادی روی حاکمیت شرکتی انجام شده اما این قضیه هنوز در مرحله بلوغ قرارنگرفته که بتوان گفت یک موسسه مالی یا یک شرکت بیمه مدیریت ریسک را به درستی پیاده کرده است. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 22248