اسد اسدی"، عضو کارگروه بیمه های زندگی و بازاریابی و فروش سندیکای بیمه‌گران در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: صنعت بیمه از دیجیتالی شدن می تواند کمک بگیرد و این خدمات را هم از نزد مشتری آغاز کند اما به این معنا نیست که مشاوره را حذف کند. حذف مشاوره از حوزه بیمه تبعات اقتصادی دارد . مشروح گفتگوی چابک آنلاین با عضو کارگروه بیمه های زندگی و بازاریابی و فروش سندیکای بیمه‌گران بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 20432