مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در بازدید از چابک آنلاین: با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید شرایطی را ایجاد کرد که خرید بیمه نامه شخص ثالث برای مردم تسهیل و تسریع شود. این موضوع که صدور بیمه نامه شخص ثالث منوط به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی باشد، تاثیر منفی بر منافع عمومی دارد . محدود شدن صدور بیمه نامه شخص ثالث و ایجاد مانع در خرید آن ،خلاف حکمت قانونگذار است. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 35822