اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های ثابت شرکت مجتمع پتروشیمی کرمان بجز وسایل نقلیه در سال مالی گذشته فاقد پوشش بیمه ای بوده است.

همه اخبار