سپرده‌گذاری
  • پویایی و رشد اقتصاد هر کشور وابسته به عملکرد مناسب در بخش واقعی و مالی است.اختلال در هریک از این بخش‌ها منجر به ناکارایی در بخش دیگر خواهد شد و به همین دلیل رشد بلند مدت اقتصادی نیازمند توازن بین بخش واقعی و مالی است.

  • اصلاح ساختاری و بهبود ثبات مالی در نظام بانکی طی سالیان اخیر مورد تاکید محافل علمی و نهادهای متولی سیاستگذاری ذیربط بوده است. پس از اجرای ساماندهی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، سازوکارهایی برای چگونگی انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی مطرح شد.

  • رئیس کل بیمه مرکزی بازنگری در بخش بیمه درمان را از ضرورت‌های صنعت بیمه دانست و بیان کرد: خسارت بیمه درمان تکمیلی در برخی از شرکت‌ها تا ۱۴۰ درصد نیز افزایش یافته است که با این شرایط طبیعی است شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از زیان بیشتر در بخش پرداخت خسارت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشند.

  • بانک تجارت بر خلاف بسیاری از بانک‌ها گزارش مثبتی از فعالیت آذرماه خود منتشر که سبب امیدواری سهامداران به این بانک شده است این بانک در آذرماه ۱۲۶۷ میلیارد تومان سود پرداختی به سپرده های خود داشته است .در نهایت تراز عملیاتی بانک با رقم قابل توجه ۶۸۶ میلیارد تومان مثبت و یکی از بهترین علمکردهای بانکی را رقم زده است.

  • در ۶ ماهه نخست سال انجام شد؛

    صندوق توسعه ملی در نیمه نخست سال، ۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع برگشتی از محل سپرده‌گذاری سال‌های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح‌های تامین مالی شده سال‌های ۹۰ تا ۹۳ در ۱۵ بانک سپرده‌گذاری کرد.