بیمه نامه مهندسی
  • براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۹۸ شرکت بیمه رازی، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.