مسعود  همتی گل سفیدی

مسعود همتی گل سفیدی

مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

دکتری پزشکی

 

اخبار مرتبط: