حامد  فرشباف ماهریان

حامد فرشباف ماهریان

مدیریت هماهنگی شعب و نمایندگان شرکت بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

کارشناس IT دانشگاه Multimedia University

کارشناس ارشد MBA دانشگاه APIIT

 

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت مارم خزر

مدیر شعبه شرکت مارم اسیستنس

رئیس اداره ریسک شرکت بیمه ما

معاون شعبه مرکزی بیمه ما

 

اخبار مرتبط: