داود شکری

داود شکری

مدیر روابط عمومی و سرپرست مدیریت بازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM شرکت بیمه ما