محمد جعفریان باباکندی

محمد جعفریان باباکندی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

سوابق کاری:

معاون مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی و فناوری شرکت بیمه "ما"

معاون مدیرکل دفتر اموربانکی و بیمه وزارت اموراقتصادی و دارایی

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عضو دایم کمیته مدیریت حسابرسی شرکت سهامی بیمه ایران

رئیس اداره صدور بیمه های مهندسی شرکت سهامی بیمه ایران ، مجتمع شهید مطهری

رئیس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص شرکت سهامی بیمه ایران ، مجتمع سعدی

کارشناس دفتر حقوقی و امورقراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران

 

اخبار مرتبط: