سید حسین هاشمی

سید حسین هاشمی

مدیر پشتیبانی و عمرانی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: مهندسي عمران

 

سوابق کاری:

رييس گروه امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي جنوب شهر تهران

عضو هيأتمديره تعاوني مسکن دارايي استان تهران

مجري طرح پروژه 241 واحدي مجتمع مسکوني کوثر

مديرعامل تعاوني مسکن کارکنان اداره کل امور مالياتي استان تهران

رييس گروه مالياتي اداره کل امور مالياتي جنوب تهران

رييس اداره پشتيباني فني- مهندسي

مدير پشتيباني و عمراني

 

اخبار مرتبط: