سید جعفر خامسی

سید جعفر خامسی

سرپرست مدیریت امورنمایندگان، کارگزاران و شعب شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

اخبار مرتبط: