محمد عاملی

محمد عاملی

مدیر بازاریابی شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

سوابق کاری:

مدیر آموزش شرکت بیمه ملت

 

اخبار مرتبط: