فرهاد عظیمی

فرهاد عظیمی

قائم‌مقام معاونت فنی شرکت بیمه نوین

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی

دکترای حرفه ای از مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران

کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه ت

سوابق کاری:

معاون فنی بیمه‌های اموال و مسئولیت شرکت بیمه ملت

مدیربیمه‌ها مسئولیت و طرح های خاص شرکت بیمه ملت

اخبار مرتبط: