نگار طهرانی یزدی

نگار طهرانی یزدی

مدیر طرح و برنامه و سرپرست مدیریت ریسک شرکت بیمه کارآفرین

اخبار مرتبط: