سید مسعود حسینی

سید مسعود حسینی

سرپرست مدیریت هماهنگی امور شعب و مناطق شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

 

سوابق کاری:

کارشناس حقوقی شعبه قزوین و مامور در مدیریت دفتر حقوقی و امور قراردادها از سال 84 الی 88

معاون بازاریابی شعبه قزوین از سال 89 الی 91

رئیس شعبه قزوین از سال 91 تا مهر 97

رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان از سال 96 تاکنون

اخبار مرتبط: