محسن ایرانشاهی

محسن ایرانشاهی

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و بررسی‌های اقتصادی شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق کاری:

کارشناس بیمه

معاون اداره مدیریت حسابداری داخلی  

رییس شعبه وحدت

رییس شعبه بیهقی  

رییس شعبه طالقانی  

رییس مجتمع قراردادهای ویژه  

مشاور معاون اداری ومالی

مدیر حسابرسی و کنترلهای داخلی

سرپرست مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگوی به شکایات

اخبار مرتبط: