سید احمد حسینی

سید احمد حسینی

مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

 

سوابق کاری:

کارشناس اداره کارشناسی بیمه‌های اتومبیل

کارشناس اداره صدور بیمه عمر و حوادث گروهی

معاون اداره کنترل بیمه‌های عمر و حوادث گروهی

رئیس اداره صدور بیمه‌های عمر و حوادث گروهی

رئیس اداره صدور بیمه‌های درمان

رئیس اداره فروش بیمه‌های درمان

مشاور معاون فنی مدیرعامل در بیمه‌های اشخاص و مسئولیت

مدیر بیمه‌های درمان

 

اخبار مرتبط: