محمد افتخاری

محمد افتخاری

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: حسابرسی

کارشناسی ارشد: حسابداری

 

سوابق کاری:

کارشناس مالی بیمه آسیا

مسئول حسابداری بیمه آسیا

معاون حسابداری بیمه آسیا

رئیس حسابداری بیمه آسیا

معاون مدیر امور مالی بیمه سیا

سرپرست مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران

مدیر امور مالی

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی

 

اخبار مرتبط: