جمیل  صیدی مرادی

جمیل صیدی مرادی

مدیراکچوئری و تحلیل داده های بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان

اخبار مرتبط: