یوسف زلفی

یوسف زلفی

مدیر سرمایه انسانی شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

اخبار مرتبط: