نادر قاسمی ایمنی

نادر قاسمی ایمنی

سرپرست بانک مسکن

سوابق کاری:

مدیر امور اعتبارات بانک مسکن

رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن

رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد بانک مسکن

رئیس اداره کل امور شعب و مدیریت مناطق بانک مسکن

ریاست شعب بانک مسکن

 

اخبار مرتبط: