احمد بهاروندی

احمد بهاروندی

عضو هیات مدیره بانک کارآفرین

مدرک تحصیلی

 دکتری اقتصاد پولی

 

اخبار مرتبط: