نجات امینی

نجات امینی

عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران

مدرک تحصیلی

لیسانس اقتصاد نظری

فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دکتری مدیریت کسب و کار

سوابق کاری:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

اخبار مرتبط: