حمید تاجیک

حمید تاجیک

رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران

اخبار مرتبط: