علیرضا بلگوری

علیرضا بلگوری

نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانک اقتصاد نوین

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق کاری:

مديرعامل بانک اقتصادنوين از سال 1396 تاکنون

عضو هيئت مديره موظف بانک مسکن از سال 1392 تا سال 1396

معاون مديرعامل در امور وصول و حقوقی بانک اقتصادنوين از سال 1391 تا سال 1392

رئيس هيئت مديره شرکت تامين سرمايه نوين

رئيس هيئت مديره شرکت بيمه نوين

عضو هيئت مديره شرکت سرمايه‌گذاری مسکن

اخبار مرتبط: