امیرحسین امین آزاد

امیرحسین امین آزاد

عضو هیات‌‌مدیره خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سوابق کاری:

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاور رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

اخبار مرتبط: