عیسی کاظم نژاد

عیسی کاظم نژاد

عضو هیئت مدیره بانک سپه

سوابق کاری:

مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی (اداره کل مهندسی ساختمان ، اداره کل پشتیبانی و خدمات)

مدیریت امور مناطق غرب کشور

 

اخبار مرتبط: