هادی  برخوردار

هادی برخوردار

عضو هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد

 

اخبار مرتبط: