مهدی  شریفی

مهدی شریفی

عضو هیات مدیره بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد مدیریت بیمه های بازرگانی-گرایش بیمه

سوابق کاری:

معاون اداره صدور بیمه های عمر،حوادث و درمان

رئیس اداره صدور بیمه های درمان

رئیس اداره خسارت بیمه های درمان

معاون مدیر بیمه های درمان

مدیر بیمه های درمان

مدیر بیمه های مسئولیت

معاون فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت

اخبار مرتبط: