محمد  زاهدنیا

محمد زاهدنیا

نایب رییس هیات مدیره بیمه ایران معین

مدرک تحصیلی

فوق دیپلم علوم بیمه ای

- کارشناسی مدیریت بیمه

- کارشناس ارشد مدیریت بیمه

- دانشجوی دکتری حقوق

 

سوابق کاری:

کارشناس بیمه های مهندسی و مسئولیت

- رییس اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت

- رییس اداره طرح های مخصوص

- معاون اداره کل بیمه های مخصوص و اعتباری

- رییس اداره کل طرح های مخصوص

- معاون مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت

- دبیر کمیته تعالی سازمانی شرکت در بخش فنی و فروش

- عضو هیات موسس و نایب رییس انجمن کارشناسان صنعت بیمه

- مدیر مسئول نشریه تخصصی بیمه

- دبیر و عضو هیات تحریریه نشریه پیام بیمه ایران

- کارشناس عالی  بیمه ایران

- كارشناس رسمي دادگستري در رشته بيمه

- مسئول کارگروه های تخصصی تعالی سازمانی،ایزو، نظام جامع آماری، پورتال شرکت، سایت بازاریابی و ...

- دبیر شورای بازاریابی بیمه ایران

- عضو شورای فنی و مطالعات

- نماینده بیمه ایران در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

- سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ایران(معاون مدیر عامل)

ج)- سمت و مسئولیت های اخیر:

- مدیر شورای فنی و مطالعات بیمه ایران

- عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران

- عضو کمیته سلامت اداری بیمه ایران

- عضو کمیته رسیدگی به امور نمایندگان

- دبیر کل انجمن کارشناسان صنعت بیمه

* در حال حاضر:معرفی برای عضویت در هیات مدیره بیمه ایران معین

د)- سوابق آموزشی و فعالیت های تخصصی:

- ارائه مقاله در سمینار بیمه و توسعه و ارائه مقاله علمی پژوهشی در زمینه بیمه های مسئولیت 

- تالیف بیش از 30 مقاله تخصصی در نشریات و فصلنامه های معتبر بیمه ای و اقتصادی

- تالیف کتاب بیمه های اعتباری

- تالیف کتاب بیمه های مهندسی

- طراح، مبدع و مجری بیش از 35 نوع طرح بیمه ای در سطح شرکت و صنعت بیمه

- مدرس مرکز آموزش بیمه ایران

- مدرس پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ا

- مدرس دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران

- مدرس در رشته های تخصصی بیمه مانند: بیمه های مسئولیت، اعتباری ،طرح های خاص، دام،آبزیان، بازاریابی بیمه و سایر دروس بیمه ای

 

اخبار مرتبط: