محمد حسین  داجمر

محمد حسین داجمر

عضو هیات مدیره بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

لیسانس اقتصاد

سوابق کاری:

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مهر 84 تا مهر 94 به مدت ده سال

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه معلم

اخبار مرتبط: