منوچهر  کبیری

منوچهر کبیری

نائب رئیس هیات مدیره بیمه ما

سوابق کاری:

  • عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

  • مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  • معاون مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

اخبار مرتبط: