ابوالقاسم  دباغ

ابوالقاسم دباغ

عضو هیئت مدیره و مشاور عالی مدیرعامل در امور فنی بیمه‌های اموال و مسئولیت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس بیمه و اقتصاد

اخبار مرتبط: