ابوالقاسم  دباغ

ابوالقاسم دباغ

عضو هیئت مدیره بیمه پاسارگاد و معاون فنی مدیرعامل دربیمه های اموال و مسئولیت

اخبار مرتبط: