افشین  تیرداد

افشین تیرداد

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه رازی

سوابق کاری:

 عضو کنونی هیات مدیره توسعه ساختمانی البرز تات

 

اخبار مرتبط: