محمود  دودانگه

محمود دودانگه

رئیس هیات مدیره بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد‌ مهندسی ‌صنایع ‌با گرایش مهندسی‌صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشجوی دکترای تخصصی با گرایش مدیریت سیستم ها

 

اخبار مرتبط: