ترابی نجمه

03442272281 سیرجان، بلوار سیداحمد خمینی(بلوار اداره گاز)، نرسیده به چهارراه طلوع

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0