محمد حیدری، مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای از راه‌اندازی سامانه بدهکاران بزرگ در سنهاب استقبال می‌کنند، گفت: کارایی این سامانه زمانی است که بیمه‌گذار حق بیمه خود را در زمان مشخص پرداخت نکرده و بیمه‌گر هم طبق شرایط قرارداد عمل کرده باشد اما بدهی ایجاد شود در این صورت باید در سامانه ثبت شود که شرکت‌های بیمه‌ای هم کم‌و‌بیش نام این بیمه گزاران را در سامانه ثبت می‌کنند مشروح گفتگوی تفصیلی چابک‌آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین به‌زودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 9969