یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با بیان اینکه سرمایه شرکت متبوع وی تکمیل شده است و فقط مرحله به ثبت رساندن آن باقی مانده، گفت: استقبال بازار سرمایه، از پذیره نویسی و حق تقد‌م‌های استفاده نشده این شرکت خوب بود و این مساله نشان دهنده این است که انتظارها از عملکرد بیمه تعاون مثبت است. وی یکی از استراتژی های شرکت بیمه تعاون را ورود به بازارهایی عنوان کرد که سایر شرکت های بیمه ای تمایل چندانی به فعالیت در آن بخش ها نداشته و اظهار کرد: می توان با استفاده از فناوری اطلاعات مدل ارائه خدمات را تغییر داد و یا محصولات جدیدی ارائه کرد.

کد خبر: 8295