امیر صفری، مدیرکل نظارت برشرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانهای بیمه مرکزی درگفت و گو با چابک‌آنلاین: اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی مزایای بسیاری برای شرکت‌های بیمه‌ای دارد اما یکی از بزرگترین آثار این آیین نامه این است که هیات مدیره متوجه تصمیمات خود می‌شود و آثار تصمیمات خود برروی شرکت را بهتر درک می‌کند و تشخیص می‌دهد. مشرح گفتگو با مدیرکل نظارت برشرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانهای بیمه مرکزی، بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 18834