"علی فرزین"، دبیرکارگروه بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران درگفت و گو با چابک‌آنلاین:کشور ایران درحوزه دیجیتال ازکشورهای پیشرفته دنیا جلوتر نیست و کشورهای پیشرفته با وجود توسعه بیشتری که در این حوزه نسبت به ما دارند هنوز بیمه‌ نامه‌های خرد، به خصوص بیمه نامه‌های زندگی را به شکل حضوری و رودرو به فروش می‌رسانند. فرق اساسی که در بیمه نامه‌های زندگی با بیمه نامه‌های غیرزندگی وجود دارد پبچبده بودن این بیمه نامه هااست.

کد خبر: 18392