"محسن ثابت"، مدیر بیمه های مهندسی و طرح های خاص شرکت بیمه نوین، در گفت و گو با چابک آنلاین: بیمه گذاران با گستردگی پوشش هایی که رشته بیمه مهندسی می تواند ارائه کند آشنا نیستند و این ناشناخته ماندن باعث شده که این رشته در مقایسه با سایر رشته ها رشد قابل توجهی نداشته باشد. مشروح گفت و گوی مدیر بیمه های مهندسی و طرح های خاص شرکت بیمه نوین با چابک آنلاین بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 17615